THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

-------------------------

- Cha sở: Cha Giuse Trần Đình Phương,

- Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ Tân Hòa,

- Cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tân Hòa

Xin chia buồn với Gia đình:
Sơ Maria Nguyễn Thị Hồng Quế

Xin cầu cho linh hồn Anna