THÁNH LỄ 

CANH THỨC VỌNG PHỤC SINH

Thứ Bảy Tuần Thánh

19g00, ngày 08 tháng 04 năm 2023