Cha Giuse TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG

Cha Sở Giáo Xứ Tân Hòa

Ông Giuse Phạm Ngọc Hữu

Chủ tịch HĐMV

Ông Giuse Phạm Ngọc Bích

Phó Chủ tịch HĐMV

Maria Madalena 

Nguyễn Thị Minh Oanh

Phó Chủ tịch HĐMV

Ông Giuse Nguyễn Tấn Trường

Thư ký HĐMV

Ban Thường Vụ - Giáo xứ Tân Hòa