TIỂU SỬ THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA

--------------------------------

Simon Phan Ðắc Hòa, Sinh năm 1787 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên, Giáo dân, Y Sĩ, bị xử trảm ngày 12/12/1840 tại An Hòa dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII đã suy tôn y sĩ Simon Phan Đắc Hòa lên bậc Chân Phước ngày 27.5.1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. Lễ kính vào ngày 12/12.

"Ai có thể làm chúng tôi xa lìa được lòng mến Chúa Kitô?

Phải chăng là gian truân, cùng khổ, đói rách, bắt bớ, gươm giáo" 

(Rm.8,35). 

Tổ chức: Ban Chấp Hành

+ Bổn Mạng: THÁNH HÒA (Simon Phan Đắc Hòa)

+ Ngày lễ kính: Ngày 10 tháng 12

+ Giáo dân: 52 nóc gia - ____ giáo dân.

+ Ban chấp hành Giáo họ:

- Trưởng Giáo họ: Giuse Nguyễn Ngọc Quí - 0913.969.774

- Phó Giáo họ: Giuse Nguyễn Thanh Diu - 0793.495.657

+ Ban chấp hành qua các thời kỳ:

- Trưởng Giáo họ: Giuse Nguyễn Văn Thức (mất 2010)

- Trưởng Giáo họ: Mattheu Võ Lô (mất 2010)

- Trưởng Giáo họ: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Du

Lịch Sinh hoạt

+ Đọc kinh Tháng Mân Côi

- Lúc 19h hàng ngày trong Tháng 10.

- Tại các gia đình theo lịch.

Các sự kiện - Hoạt động

+ -----------------------------