Thăm Hỏi & Trao Quà Hỗ Trợ

Tháng 4 năm 2023

Ngày 04 tháng 04 năm 2023

Hình ảnh ghi nhận:

Đại diện Ban Caritas Gx.Tân Hòa, đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ hàng tháng cho 15 người có hoàn cảnh: Bệnh, neo đơn, gia đình khó khăn, ... trong Giáo xứ.