Giờ lễ nhà thờ:

Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn trong Nhà Hài Cốt Lazarô:

Chầu Thánh Thể:

Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân: